De vastgoed partner voor vermogende particulieren

Succesvol investeren in een complexe, gespecialiseerde, alternatieve beleggingscategorie zoals direct vastgoed vraagt om commitment, samenwerking, coördinatie en het vermogen om een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het doel? De verwachtingen van de cliënt overtreffen.

Multi-family office

Éen type investering: direct vastgoed

Focus, discipline en waardecreatie. Dit zijn de kernwaarden op basis waarvan Cowhill haar cliënten van een optimale dienstverlening voorziet.

Gespecialiseerd in vastgoed

Innovatieve oplossingen

Of het nou gaat om het leveren van eigen of vreemd vermogen, Cowhill weet complexe structureringsvraagstukken vaak terug te brengen tot kernachtige oplossingen. Hoe je investeert is vaak net zo belangrijk als waarin je investeert.

Dienstverlening

Vertrouwen

Cowhill ambieert het vertrouwen van haar cliënten te verdienen en te behouden. Hoe? Door langjarige relaties aan te gaan gebaseerd op integriteit, commitment en respect.

Comfort en controle

Het hart van een cowhill team

Integriteit. Moed. Uitmuntendheid. Teamwerk. Enthousiasme. Perfectionisme. Pragmatisme.

Werkwijze

De juiste belangen

De belangen van haar cliënten discreet, bevlogen en verantwoord verdedigen. Alsof het vermogen van Cowhill is. Terwijl dat niet zo is.

Cliëntprofiel

Kennis is voorsprong

Het uitgebreide Cowhill netwerk zorgt voor een doorlopende creatieve sfeer die uitwisseling van informatie stimuleert. Kennis is voorsprong. Zeker in deze markt.

Vastgoedinvesteringen

Hans E. Coebergh MBA MSRE

Cowhill is niet alleen Hans Coebergh. Het Cowhill platform bestaat uit meerdere mensen, met verschillende specialismen. Ingehuurd of bij Cowhill gedetacheerd. Niet in dienst. Wel zo efficiënt.

Maak kennis

Contact

Algemeen e-mail adres info@cowhill.nl

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Cowhill Beheer BV.

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Cowhill Beheer BV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Cowhill Beheer BV zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Cowhill Beheer BV bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Cowhill Beheer BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie
Cowhill Beheer BV tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Cowhill Beheer BV wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Cowhill Beheer BV instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
Cowhill Beheer BV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Uitoefening van rechten; contact opnemen met Cowhill Beheer BV
Indien u geen marketinginformatie van Cowhill Beheer BV wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@cowhill.nl of per gewone post:
Cowhill Beheer BV
Senecalan 25
3707 ZP Zeist
Nederland

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@cowhill.nl of per gewone post:
Cowhill Beheer BV
Senecalan 25
3707 ZP Zeist
Nederland

Wijzigingen Privacy Statement
Cowhill Beheer BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2016 Cowhill Beheer BV. Alle rechten zijn voorbehouden

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.cowhill.nl) van Cowhill Beheer BV (of hieraan gelieerde internetsites), een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, gevestigd aan de Senecalaan 25, 3707 ZP Zeist, Nederland. Cowhill Beheer BV is geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 30236402.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Cowhill Beheer BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Cowhill Beheer BV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cowhill Beheer BV beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Cowhill Beheer BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Cowhill Beheer BV hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Cowhill Beheer BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Cowhill Beheer BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Cowhill Beheer BV niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Cowhill Beheer BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cowhill Beheer BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cowhill Beheer BV is het niet toegestaan links naar Sites van Cowhill Beheer BV aan te bieden.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Cowhill Beheer BV zendt, is niet gegarandeerd. Cowhill Beheer BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Cowhill Beheer BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Cowhill Beheer BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Cowhill Beheer BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Cowhill Beheer BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Cowhill Beheer BV of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Cowhill Beheer BV.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Cowhill Beheer BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 2016 Cowhill Beheer BV. Alle rechten zijn voorbehouden